REGULAMIN

I. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) „Dzień roboczy” lub „Dni robocze” – wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce

b) „Klient”–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną:

         z którą, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, może być zawarta umowa sprzedaży lub

         na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

c) „Konsument” –osoba fizyczna dokonująca z NS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

d) „NS” – Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00–725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506610, posiadająca NIP: 521 367 03 88, REGON: 147203781, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości), e-mail: optyka@soft99.pl, telefon: 691 344 348

f) „Regulamin” – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, w zakresie usług świadczonych przez NS drogą elektroniczną, niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

g) „Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.optyka.soft99.eu

h) „Strona” – NS lub Klient

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez NS w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.optyka.soft99.eu.

2. Kontakt z NS jest możliwy za pomocą e-mail optyka@soft99.eu, formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://optyka.soft99.eu/pl/kontakt, telefon 691 344 348, profili na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/Soft99Optyka

3. Dokonując rejestracji w Serwisie Klient zawiera z NS umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i  może być w każdym czasie i bez podania przyczyn rozwiązana.

4. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Serwisie Klient zawiera z NS umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 
 
III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. NS świadczy usługi drogą elektroniczną w następującym zakresie:

a) rejestracji w Serwisie - korzystanie z Serwisu, w tym zawieranie umów sprzedaży on-line dostępne jest dla Klientów posiadających oraz nieposiadających konta w Serwisie;

b) zawierania umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez NS;

c) przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – potwierdzenie rejestracji, otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, zawarcie umowy sprzedaży, przebieg realizacji zamówienia, zwrócenie się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen;

d) dodawania opinii, komentarzy i ocen - odnośnie działania Serwisu, przebiegu transakcji realizowanych za jego pośrednictwem, innych funkcjonalności Serwisu;

e) newslettera – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne i wymaga wypełnienia formularza dostępnego

w Serwisie.

2. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną NS udostępnia nieodpłatnie niniejszy Regulamin. Udostępnienie następuje w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, w tym pobieranie Regulaminu (bez ograniczeń) z Serwisu, zapisywanie Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukowanie jego treści w dowolnej ilości egzemplarzy.

 
 
IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:

a) rejestracji w Serwisie – zawarcie umowy wymaga wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego oraz następuje z chwilą e-mailowego potwierdzenia rejestracji przez NS, z zastrzeżeniem ppkt poniższych;

b) umów sprzedaży on-line oraz umów o świadczenie usługi przesyłania wiadomości, w których NS potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, zawarcie umowy sprzedaży, przebieg realizacji zamówienia, zwrócenie się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen – zawarcie umowy następuje z chwilą wskazaną w pkt VI Regulaminu;

c) dodawania opinii, komentarzy i ocen – zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez Klienta na stronie Serwisu;

d) newslettera – zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się Klienta do listy odbiorców, czyli z chwilą wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie.

2. W trakcie rejestracji w Serwisie Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych.

3. Po zakończeniu procesu rejestracji w Serwisie Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane osobom nieupoważnionym.

5. W sekcji „Moje konto” dostępnej w Serwisie po zalogowaniu się Klienta, istnieje możliwość podglądu m.in. zamówień będących w trakcie realizacji oraz wstawionych rachunków.

6. W ramach utworzonego konta każdy Klient może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją newslettera oraz danymi osobowymi.

7. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku:

a) umów o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których NS potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, zawarcie umowy sprzedaży, przebieg realizacji zamówienia, zwrócenie się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi newslettera oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen – Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna

w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym NS za pomocą wiadomości e-mail;

b) umów sprzedaży on-line – określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 
 
V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się NS są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (html);

c) adres poczty elektronicznej.

2. NS zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje wszystkim Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania, w tym instalację programu antywirusowego oraz stałą jego aktualizację do najnowszych wersji.

3. NS informuje, że zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

 
 
VI. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Na warunkach określonych w Regulaminie Klient zawiera z NS umowę sprzedaży określonego towaru.

2. Ogłoszenia zawarte w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, która wiąże Klienta, jeżeli NS niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie i warunki umowy.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi wiadomość e-mail i zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w tym dane stron umowy, numer i datę zamówienia, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z formularzem odstąpienia od umowy.

5. NS umożliwia zmianę, anulowanie i korektę błędów w składanym zamówieniu aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić NS o spostrzeżonych rozbieżnościach. NS prześle skorygowaną treść umowy sprzedaży.

6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przesłania Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

7. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje od NS drogą e-mail potwierdzenie zakupu towaru. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana i przechowywana w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym NS.

8. Realizacja umowy zawartej między NS a Klientem rozpoczyna się:

         niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty pełnej ceny za zakupiony towar w jeden ze sposobów wskazanych w pkt VIII ppkt 1 lit. a)- d);

         w przypadku wyboru opcji zapłaty gotówką za pobraniem (pkt VIII ppkt 1 lit. e) najpóźniej następnego dnia roboczego po zawarciu umowy przez Strony.

 
 
VII. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW

1. W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia na każdej stronie produktu oraz w przypadku towarów objętych ceną promocyjną – w terminach podanych na stronie produktu.

2. Podane w Serwisie na stronie danego produktu ceny są cenami zawierającymi podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

3. Ogólne warunki i ceny dostaw podaną są w Serwisie w zakładce „Dostawa”.

 
 
VIII. PŁATNOŚĆ

1. NS oferuje Użytkownikom następujące metody płatności:

a) przelew tradycyjny,

b) transfer internetowy poprzez system płatności obsługiwany przez PayU lub PayPal,

c) zapłata kartą płatniczą online poprzez system płatności obsługiwana przez PayPal,

d) zapłata gotówką przy odbiorze,

e) zapłata gotówką za pobraniem.

2.Wybierając płatność:

a) przelewem tradycyjnym standardowy termin realizacji zamówienia wydłuża się o 1-2 dni, a Klient  obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży według poniższych danych:

         Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3;

         nr rachunku bankowego: 06 1140 1977 0000 3928 4900 1001 (mBank S.A. II Oddział Korporacyjny w Warszawie);

b) transferem internetowym obsługiwany przez PayU lub PayPal, Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań lub PayPal S.àr.l.& Cie, S.C.A. L-1150 Luxemburg w celu dokonania szybkiego przelewu z banku prowadzącego rachunek bankowy Klienta. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji;

c) kartą płatniczą online Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę PayPalS.àr.l.& Cie, S.C.A. L-1150 Luxemburg w celu dokonania zapłaty z użyciem karty płatniczej. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji;

d) gotówką przy odbiorze, Klient dokonuje zapłaty odbierając towar osobiście spod następującego adresu: Myjnia ręczna Soft99 w Poznaniu plac Wiosny Ludów 2 (61-831);

e) gotówką za pobraniem, Klient jest obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 19,68 zł, płatnym przewoźnikowi wskazanemu w pkt IX ppkt 3 Regulaminu. Wybór tej metody płatności możliwy jest przy zakupach do kwoty 500,00 zł.

3. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczania podane są  każdorazowo w Serwisie na stronie danego produktu oraz potwierdzane są w trakcie składania zamówienia dotyczącego konkretnego towaru. NS zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności.

4. NS pobiera daną należność za zamówienie z karty lub konta Klienta bezpośrednio po dokonaniu przez Klienta  płatności z użyciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty/ Zamawiam i płacę”.

5. W przypadku złożenia zamówienia z wyborem metody płatności wskazanej w ppkt 1 lit a)- c) i niedokończenia procedury płatności, zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Klienta i zostaje automatycznie anulowane przez system w Serwisie. Zamówienie anulowane nie zobowiązuje Klienta do zapłacenia ceny za towar, a NS do realizacji zamówienia.

6. Do każdej przesyłki stanowiącej przedmiot dostawy, NS dołączy, stosownie do woli Klienta, paragon lub fakturę VAT, obejmującą przedmiot zamówienia.

7. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie przez NS faktur VAT w formie dokumentu elektronicznego.

8. W celu wystawienia faktury VAT, konieczne jest podanie w formularzu niezbędnych danych do jej wystawienia.

9. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku pdf w ciągu 7 Dni roboczych od daty dostawy towaru.

 
 
IX. DOSTAWA

1. NS zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zakupiony towar na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Serwisie.

2. Dostawy realizowane są na terenie Polski i odbywają się w Dni robocze.

3. NS oferuje Klientowi następujące sposoby dostawy towaru:

odbiór osobisty towaru przez Klienta spod następującego adresu: Myjnia ręczna Soft 99 w Poznaniu plac Wiosny Ludów 2 (61-831);

 przesyłka kurierska realizowana przez przewoźnika DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa;

Przesyłka poprzez Paczkomaty InPost realizowana przez przewoźnika InPost Sp. z o.o. BUSINESS PARK Budynek B 30-552 Kraków ul. Wielicka 28

4. NS jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną NS ponosi odpowiedzialność względem Klienta na zasadach opisanych w pkt XI Regulaminu.

5. NS przesyła towary w terminie podanym w zakładce „Dostawa” i potwierdzonym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej.

6. W przypadku wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient powinien zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

7. Jeżeli ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze ujawniono po wydaniu przesyłki, Klient powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich przewoźnika. Klient  zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia NS o naruszeniu przesyłki e-mailem na adres optyka@soft99.pl

 

 
X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszego pkt odnoszą się do Klientów będących Konsumentami.

2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży z NS, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w ppkt 2 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować NS o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może wysłać pismo na adres NS lub mailem na adres optyka@soft99.pl

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W okoliczności odstąpienia od umowy sprzedaży NS zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NS.

8. NS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NS  został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

11. Klient powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres NS wskazany w pkt I ppkt 1 lit. d) Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował NS o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

12. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli NS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi NS nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby NS do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli NS świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 
XI. REKLAMACJE (WADY TOWARU)

1. Klienci mogą składać reklamacje zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez NS zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres NS podany w pkt I ppkt 1 lit. d) Regulaminu lub wysłana w formie elektronicznej na adres mailowy reklamacje@soft99.pl.

3. Po wpłynięciu reklamacji NS skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu wykonania obowiązków z tytułu rękojmi za wady, w tym odbioru od Klienta wadliwego towaru.

4. Klient wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, na koszt NS, jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wadliwej do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie, do miejsca, w którym rzecz została mu wydana. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz NS w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. NS jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towarów, które istniały w chwili przejścia na Klienta  niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

6. Przez oznaczone w dalszej części niniejszego pkt podmioty (w myśl art. 535 i n. kodeksu cywilnego):

a) NS – należy rozumieć sprzedawcę

b) Klienta lub Konsumenta – należy rozumieć kupującego.

7. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu NS zapewnił Klienta,  w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował NS przy zawarciu umowy, a NS nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

8. W przypadku Konsumentów na równi z zapewnieniem NS traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

9. Jeżeli Konsument stwierdzi istnienie wady fizycznej przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

10. NS odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność NS jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

11. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność NS z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

12. Na zasadach przewidzianych w art. 5563 kodeksu cywilnego, NS jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 

 
XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez NS.

2. Reklamacja dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać wniesiona pisemnie na adres NS podany w pkt I ppkt 1 lit. d) Regulaminu lub wysłana w formie elektronicznej na adres mailowy reklamacje@soft99.pl

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Klient występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń uzasadniających jej złożenie.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji NS  zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie.

5. NS dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, zawiadamiając Klienta o jej uwzględnieniu lub odmowie, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres korespondencyjny lub mailowy Klienta. NS przesyła odpowiedź wybierając sposób wybrany przez Klienta w reklamacji. W razie braku wyraźnego wskazania domniemywa się, że Klient wskazał jako właściwy adres mailowy podany podczas rejestracji.

 

 
XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:http://www.uokik.gov.plihttp://www.rf.gov.pl/.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej NS reklamacje@soft99.pl

 

 
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506610, posiadająca NIP: 521 367 03 88, REGON: 147203781, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości), e-mail: optyka@soft99.eu, telefon: 691 344 348.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz wykorzystywania plików cookies zostały określone w Polityce prywatności umieszczonej w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności” stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 
XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.Towar zakupione za pośrednictwem Serwisu nie nadaje się do spożycia.

2. Przed zastosowaniem towaru zakupionego w Serwisie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z ulotkami i instrukcją załączoną do Towaru. W przypadku dodatkowych pytań związanych ze sposobem użycia Towaru Klient może je przesłać na adres mailowy optyka@soft99.pl. Odpowiedź NS udzielana jest w terminie 7 Dni roboczych.

3. NS nie odpowiada za szkody powstałe w skutek użycia towaru zakupionych w Serwisie wbrew ich przeznaczeniu i w sposób niezgodny z instrukcją dołączaną każdorazowo do towaru.

4. NS ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których warunki każdorazowo określają regulaminy umieszczone w Serwisie w zakładce „Informacja” Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do NS, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w NS nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

5. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie – niezależnie od ich formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony NS.

6. NS nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Serwisu.

7. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego konta.

8. NS nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 

 
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. NS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. NS informuje, że aktualny regulamin będzie publikowany w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Załącznik do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, właściwym do rozpoznania sporów będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby NS.

 

 

Stan na ….. października 2017 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu NS

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                 Nowy Samochód S.A.

                                                                                                                 ul. Zbyszka Cybulskiego 3

                                                                                                                 00 – 725 Warszawa

                                                                                                                 e-mail: info@soft99.pl

                                                                                                                

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja, (Imię, nazwisko, adres, adres e- mail, nr kontaktowy) ………………………………………………………………………………………………….………………….…..………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….niniejszym odstępuję:

- od umowy sprzedaży następujących rzeczy (proszę podać zakupione produkty i/lub usługi, nr zamówienia/ Faktury VAT/ paragon)…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………............................................

- od umowy o świadczenie następującej usługi ………..………………………………………….……….………...……………… ………………………………………………………………………………………………….........

zawartej ze spółką Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu  …………………..… 201….. roku.

 

Proszę o zwrot środków na rachunek bankowym nr ....................................................................

…................................................................................

 

Data i czytelny podpis:

 

…………………………………………………………

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu NS

 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz wykorzystywania plików cookies.

2. Administratorem danych jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506610, posiadająca NIP: 521 367 03 88, REGON: 147203781, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości), e-mail optyka@soft99.eu, telefon 691 344 348 ,

3. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4.Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez NS za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.soft99.eu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez NS na rzecz Klienta  za pośrednictwem Serwisu.

5. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego i formularzy dotyczących poszczególnych usług, korespondencji z NS oraz inne dane osobowe zebrane przez NS w trakcie korzystania przez Klienta z usług oferowanych przez NS za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., Poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, Poz.1219 z późn.zm.).

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, do zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz w innych celach, do jakich upoważnia NS ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Przetwarzanie danych osobowych Klienta  w celach innych niż wskazane w ppkt 6 może odbywać się za zgodą Klienta.

8. Za odrębną zgodą Klienta NS może wykorzystywać dane osobowe dla przesyłania informacji handlowych, w tym newsletterów w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości SMS.

9. NS przekazuje dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą karty płatniczej/kredytowej, przelewem lub transferem internetowym spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182  oraz PayPal S.àr.l.& Cie, S.C.A. L-1150 Luxemburg. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU oraz PayPal procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

10. Klientowi służy prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przy czym mogą zostać przekazane organom państwowym, upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

12. NS informuje, że wykorzystuje pliki cookies, czyli krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Klienta na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia z NS, możliwe do odczytania przez NS. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia Klienta z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies.

13. NS informuje Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do sklepu internetowego NS lub przerwanie sesji po zalogowaniu.